News

Translate in English

Превод на Арабски език

Становище на „Булгаргеомин” относно казуса с паричните взимания, дължими от страна на либийската държава в полза на дружеството и предоставеното обезпечение от тяхна страна под формата на морска ипотека за моторен танкер BADR:

По силата на договор от 2013 г., подписан от синдика на държавното предприятие „Булгаргеомин” ЕАД Христина Иванова Стамова, дружеството бе приватизирано, като всички активи, имуществени права, търговска марка и ноу хау на дружеството станаха собственост на „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД (булстат 176482778). Виж Приложение 1

Според договора за покупко-продажба на предприятието „Булгаргеомин” ЕАД (в несъстоятелност) като съвкупност от вещи и имуществени прави, „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД придоби вземания от трети лица, сред които вземане от Либия, а именно: 4 015 952 либийски динара, представляващи безспорни вземания от либийската страна; и 423 386 либийски динара, представляващи допълнително приети по протоколите като безспорни вземания; и 1 785 369 либийски динара, представляващи обезщетение, присъдени в полза на „Булгаргеомин” ЕАД по дело №729/1992 г. Виж Приложение 2

По отношение на третото вземане (1 785 369 либийски динара) Генерален народен комитет по правосъдие и обществена сигурност „Съдебна администрация” уведоми на 17.02.2004 г. спорещите страни, че делото е приключило, като Върховния съд е взел решение, че Либия следва да изплати на „Булгаргеомин” ЕАД сумата от 1 138 942 либийски динара заедно със законно установената лихва в размер на 5% годишно до пълното погасяване на задълженията. Виж Приложение 3

На 01.04.1995 г. Първоинстанциония съд в Триполи с председател Салим Фарис се произнесе по дело №729/1992 г., осъждайки Либия да заплати сумата от 1 138 942 либийски динара заедно със законно установената лихва в размер на 5% годишно до пълното погасяване на задълженията. Решението бе потвърдено от последната инстанция – Върховния съд, както е видно от Приложение №3. Допълнително прилагаме съдебно решение. Виж приложение 4

Видно от уведомление, изпратено до Министерството на финансите на Либия от синдика на „Булгаргеомин” ЕАД Христина Иванова Стамова и заверено от Министерството на външните работи и международно сътрудничество на Либия с дата 27.08.2013 г., либийската държава е надлежно уведомена по съответния ред, че на 16.05.2013 г. в съотвествие с определение от 11.04.2013 г. на Софийски градски съд, че е сключен договор между „Булгаргеомин” ЕАД и „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД за продажба на предприятието „Булгаргеомин” ЕАД. Договорът легитимира купувача като правоприемник на всички права и активи, титуляр на които към момента на влизане в сила на договора е „Булгаргеомин” ЕАД. Виж приложение 5

От гореизложените факти, заверени документи и съдебни решения е видно, че „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД е легитимен правоприемник на всички права и активи на „Булгаргеомин” ЕАД, в това число и на паричните вземания, дължими от либийската държава в полза на „Булгаргеомин” ЕАД.

В продължение на повече от 5 години „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД прави опити за събиране на дължимите вземания чрез упълномощени за целта представители. В този период са правени десетки срещи с високопоставени лица от компетентните власти на либийската държава за намиране на подходящ начин за погасяване на техните задължения. За съжаление проведените срещи не доведоха до резултат, тъй като либийската страна не проявяваше никакво желание да погаси дълга си и да изпълни своя ангажимент към „Булгаргеомин” ЕАД. В тази връзка, е редно да споменем, че през 2003 г. дружеството „Булгаргеомин” ЕАД бе изгонено неправомерно от Либия с решение №208 на Генералния народен комитет по икономиката, чрез което се премахна и анулира клона на дружеството „Булгаргеомин” ЕАД в страната. С това си действие либийските власти лишиха „Булгаргеомин” ЕАД от възможността му да се защитава по правен и съдебен ред на територията на либийската държава.

Проверка в малтийския регистър установява, че в член 7 от учредителния акт на дружеството LIBYAN NAVIGATOR Limited с регистрационен номер С45516, директорът на дружеството Ахмед Халид Тауати има право да учредява морски ипотеки. Към момента на подписване на договора за морска ипотека, Ахмед Халид Тауати, парафирал контракта пред гръцкия нотариус Йоана Андреадаки, бе директор на LIBYAN NAVIGATOR.

За нас буди недоумение цитирането на нотариус Йоана Андреадаки в медии, тенденциозно отразяващи случая и позоваващи се на лъжливи интерпретации на казуса от либийската страна. Срещу думите на г-жа Йоана Андреадаки ние имаме документални доказателства, в това число и платена такса за заверка апостил от съответните гръцки компетентни органи. Важно е да уточним, че заверка апостил се поставя след печата на нотариуса и е върховна легитимация на документа. Прилагаме и становище от гръцки първоинстанционен съд в Атина, че към 04.01.2019 г. срещу „Булгаргеомин” ЛТД” ДЗЗД няма нито едно заведено дело. Виж приложение 5.1

С несериозното поведение на държавните органи на Либия и неизпълнението на техните парични ангажименти повече от 28 години (дългът към държавното предприятие „Булгаргеомин” ЕАД е от далечната 1989 г.!), дружеството „Булгаргеомин” ЕАД претърпя огромни щети – финансови, морални и кадрови. След като бяха изчерпани всички опити на „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД за събиране на вземанията, се стигна до уреждане на част от задълженията на либийската държава чрез морска ипотека на моторен танкер BADR в полза на „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД. Според договора (виж приложение 6), който за пореден път не бе изпълнен от либийската страна, „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД предяви морски иск в съда в Бургас за задържане на танкера BADR като форма за обезпечение на натрупаните задължения, описани по-горе. Последваха нови либийски маневри за избягване на техните дългове и вкарване в заблуждение на български и либийски съдебни и административни власти.

Впоследствие съгласно закона бе обявена публична продан на петролния танкер BADR от ЧСИ Тотко Колев. След изтичане на едномесечния срок за публичната продан единственото наддавателно предложение бе подаадено от кредитора „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД. При отваряне на предложенията присъстваха представители както на длъжника, така и на кредитора. В тяхно присъствие танкера BADR бе възложен на „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД.

Като легитимен собственик на танкера BADR по силата на постановление за възлагаане на движима вещ от 30.08.2018 г. и влязла в законна сила на 15.09.2018 г. „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД, предприе действия по смяна на флага и регистрирането му като нов корабособственик по съответния надлежен ред. Виж приложение 7.

На 13.12.2018 г. панамските морски власти издадоха удостоверение за смяна на флага с панамски на кораба BADR, с регистриран нов собственик „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД и ново име BDIN. Виж приложение 8.1 приложение 8.2

След гореописаните събития бяха предприети действия по смяна на екипажа. На 21.12.2018 г. в присъствието на представители на „Гранична полиция” и „Морска администрация” – Бургас стария екипаж бе сменен доброволно, като им бе заплатено обезщетение в общ размер на 33 252 лв. Всеки от стария екипаж собственоръчно разписа размера на полученото свое обезщетение.

Проточилата се близо 30 години сага с либийския дълг към „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД намери своето законосъобразно решение и за нас будят недоумение опитите на либийската държава чрез клеветническа кампания да отправя внушения, опетняващи български институции и дружество с доказан дългогодишен международен опит, каквото е „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД. В заключение ще припомним, че нашият дългогошен колега Никола Атанасов Гаганелов, добре познат на либийската страна, който бе изградил връзки на най-високо равнище в Либия, опитвайки се да събира 30-годишните вземания на „Булгаргеомин”, почина в Либия при неизяснени обстоятелства.

Приложения:
Приложение 1: Договор за покупко-продажба
Приложение 2: Вземания от трети лица
Приложение 3: Уведомление
приложение 4: Съдебно решение
приложение 5: Писмо
приложение 5.1: Писмо 2
приложение 6: Ипотека върху кораб
приложение 7: Постановление за възлагане на движима вещ
приложение 8.1: Регистрационна карта
приложение 8.2: Лиценз за радио станция